CZŁONKOSTWO

Członkiem PTCMA może się stać każda osoba spełniające poniżej opisane warunki. Nasze drzwi są otwarte dla osób zainteresowanych tematyką TCM, praktyków akupunktury, pasjonatów zdrowego odżywiania i stylu życia.

CZŁONEK ZWYCZAJNY

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być obywatel polski, osoba posiadająca pozwolenie na pobyt stały w Polsce, osoba posiadająca jednolite lub czasowe pozwolenie na pobyt i pracę na terenie Polski, która ma przygotowanie fachowe do pracy zawodowej lub naukowej w dziedzinie tradycyjnej medycyny chińskiej, akupunktury lub ziołolecznictwa i złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Towarzystwa.

CZŁONEK STOWARZYSZONY

Członkiem stowarzyszonym może być osoba z wyższym wykształceniem medycznym lub paramedycznym po dopełnieniu formalnego zgłoszenia i przyjęciu w poczet członków przez Zarząd po otrzymaniu pisemnej rekomendacji innego członka zwyczajnego albo stowarzyszonego.

CZŁONEK KORESPONDENT

Członkiem korespondentem może być lekarz lub paramedyk, obywatel innego państwa zawodowo lub naukowo zajmujący się tradycyjną medycyną chińską, po dokonaniu formalnego zgłoszenia i przyjęciu w poczet członków przez Zarząd oraz pisemnej rekomendacji członka zwyczajnego albo stowarzyszonego Towarzystwa oraz członka własnego narodowego albo ponadnarodowego towarzystwa tradycyjnej medycyny chińskiej.

CZŁONEK HONOROWY

Członkiem honorowym może być lekarz lub reprezentant innego zawodu medycznego, obdarzony tym tytułem za szczególne zasługi w dziedzinie tradycyjnej medycyny chińskiej. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarząd Towarzystwa, po uprzedniej zgodzie osoby, której zostaje nadany tytuł.

CZŁONEK WSPIERAJĄCY

Członkiem wspierającym Towarzystwa może zostać osoba prawna (jej jedyna możliwa forma członkostwa) lub fizyczna uznająca cele Towarzystwa, która chce wspomagać jego działalność statutową. Przyjęcia na członka wspierającego dokonuje Zarząd Towarzystwa na podstawie podpisanej deklaracji.

SKŁADKA CZŁONKOWSKA

Roczną składkę członkowską w wysokości 200,00 PLN należy wpłacić na poniższy rachunek bankowy:

Polskie Towarzystwo Chińskiej Medycyny i Akupunktury

22 1950 0001 2006 0032 9266 0002

ul. Lipińskiego 7, 30-349 Kraków

Tytuł przelewu: składka członkowska, imię i nazwisko

Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Towarzystwa.