STATUT

Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiada osobowość prawną i działa w oparciu o statut i przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Towarzystwo może być stowarzyszone z innymi krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami o podobnym charakterze i celu działania.

Celem statutowym Towarzystwa jest działalność w sferze ochrony i promocji zdrowia:

 1. Rozpowszechnianie zdobyczy naukowych w zakresie tradycyjnej medycyny chińskiej, akupunktury, ziołolecznictwa oraz szerzenie postępu w tej dziedzinie z korzyścią dla wszystkich aspektów życia człowieka.
 2. Szkolenie i podnoszenie fachowego i naukowego poziomu członków Towarzystwa, rozwijanie różnych form szkolenia, doszkalania, dokształcania zawodowego, dostosowanie kierunków szkolenia do potrzeb.
 3. Współdziałanie w organizowaniu placówek szkoleniowych oraz służby zdrowia w zakresie tradycyjnej medycyny chińskiej, akupunktury, ziołolecznictwa, dietetyki i pokrewnych dziedzin.
 4. Współdziałanie w organizacji szkoleń i egzaminowania w zakresie tradycyjnej medycyny chińskiej i akupunktury, wypracowanie optymalnych programów szkolenia.
 5. Opracowywanie opinii, wniosków, postulatów w zakresie tradycyjnej medycyny chińskiej, akupunktury, a szczególnie wniosków dotyczących organizacji placówek szkolenia i leczenia metodami tradycyjnej medycyny chińskiej w służbie zdrowia.
 6. Wspieranie prac naukowo-badawczych prowadzonych przez członków Towarzystwa.
 7. Wspieranie działalności charytatywnej dotyczącej tradycyjnej medycyny chińskiej.

Towarzystwo realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. Aranżowanie i organizowanie spotkań szkoleniowych, konferencji naukowych, kursów, odczytów, zebrań naukowo – szkoleniowych na temat tradycyjnej medycyny chińskiej, akupunktury, ziołolecznictwa, dietologii.
 2. Propagowanie i upowszechnianie problematyki tradycyjnej medycyny chińskiej i akupunktury wśród lekarzy i osób wykonujących zawody medyczne, osób zawodowo lub naukowo zajmujących się tradycyjną medycyną chińską a także wobec osób i instytucji kreujących politykę zdrowotną.
 3. Współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami o tym samym lub pokrewnym charakterze.
 4. Wspieranie badań naukowych, publikacji na temat tradycyjnej medycyny chińskiej, akupunktury i ziołolecznictwa.
 5. Upowszechnianie informacji o obowiązującym stanie prawnym medycyny chińskiej oraz o postępach wiedzy w tej dziedzinie.
 6. Współdziałanie z szeroko rozumianą służbą zdrowia.
 7. Działanie na rzecz wypracowania standardów kształcenia, dokształcania i egzaminowania osób działających w obszarze medycyny chińskiej i akupunktury.
 8. Opracowywanie opinii i wniosków dotyczących tradycyjnej medycyny chińskiej kierowanych do odpowiednich władz i instytucji.